Podstawowe metody odsiarczania biogazu

Jednym ze sposobów zagospodarowania odpadów jest poddanie ich procesowi fermentacji. Proces ten przebiega wieloetapowo, tworząc związki organiczne, które w końcowy etapie składają się na ostateczny produkt, jakim jest biogaz.

Sposoby oczyszczania biogazu pochodzenia rolniczego

oczyszczanie biogazu z siarkowodoruW pierwszym etapie produkcji, następuje hydroliza związków organicznych na cukry, aminokwasy, oraz kwasy tłuszczowe, które w następstwie tworzą kwas octowy. Później bakterie metanowe, przetwarzają powstały kwas i wodór na metan i dwutlenek węgla, które składają się na ostateczny produkt fermentacji – biogaz. Metoda ta jest jedną z podstawowych technologii produkcji energii z surowców odnawialnych. W porównaniu z innymi złożami, nie wpływa na zwiększenie emisji dwutlenku węgla, a jedynie tworzy jego zamknięty obieg w przyrodzie. Niemniej jednak, wykorzystanie biogazu wymaga jego oczyszczenia i standaryzacji. Dzięki dużej zawartości metanu, biogaz przypomina jakościowo gaz ziemny, co znacznie podnosi jego możliwości zastosowania. Można go wykorzystać do produkcji cieplnej, oraz do produkcji energii elektrycznej w silnikach i turbinach. Aby było możliwe użycie go jako paliwo do tradycyjnych silników, konieczne jest oczyszczanie biogazu z siarkowodoru i pozostałych związków, które znacznie obniżają kaloryczność tego surowca. Proces ten polega na destylacji niskotemperaturowej, lub separacji membranowej. Oczywiście istnieje jeszcze metoda absorpcji i adsorpcji, ale są to techniki wymagające wyższych kosztów eksploatacyjnych i znacznie większego zapotrzebowaniu na energię.

W opisanych powyżej procesach, przeważnie wykorzystuje się sezonowe surowce rolnicze jak np. różnego rodzaju kiszonki traw i serwatki buraczane. Przy czym, na podstawie nie których badań stwierdzono, że użycie kiszonek traw powoduje uzyskanie biogazu z największą ilością metanu, w porównaniu z innymi surowcami.