Zobowiązania w przypadku upadłości firmy

Postępowanie upadłościowe ma na celu zabezpieczenie interesów dłużnika poprzez ograniczenie jego upadłości za własne długi, pod warunku złożenia w odpowiednim terminie wniosku. Z drugiej strony takie postępowanie ma zabezpieczać interesy wierzycieli poprzez wprowadzenie zabezpieczenia majątku dłużnika oraz spłacanie wierzytelności w taki sposób, aby unikać pokrzywdzenia jednych wierzycieli kosztem innych.

Efekt upadłości firmy

upadłość firmy a zobowiązaniaZ dniem ogłoszenia upadłości cały majątek upadłego staje się masą upadłości, która ma służyć zaspokojeniu wierzycieli upadłego. W jego skład wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości, a także nabyty przez niego w toku postępowania upadłościowego. Jeżeli nastąpi upadłość firmy a zobowiązania wciąż będą występowały, to zostaną one uregulowane z masy upadłości. Mogą być zaspokojone także odsetki od wierzytelności ustalone za okres do dnia ogłoszenia upadłości. Nie dotyczy to natomiast odsetek od wierzytelności, które są zabezpieczone hipoteką, a także wpisem w rejestrze, zastawem czy zastawem skarbowym. Odsetki mogą zostać zaspokojone wyłącznie z przedmiotu zabezpieczenia. Potrącenie wierzytelności upadłego z wierzytelności wierzyciela jest możliwe w przypadku, jeżeli obie wierzytelności istniały w dniu ogłoszenia upadłości, chociaż termin wymagalności jednej z ich jeszcze nie nastąpił.

Dodatkowo możliwe jest odstąpienie od umowy przez syndyka, przy czym druga strona nie ma prawa do zwrotu spełnionych świadczeń, choćby znajdowały się w masie upadłości. Strona będzie mogła dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu wykonania zobowiązań oraz poniesionych strat, poprzez zgłoszenie tej wierzytelności sędziemu – komisarzowi. Natomiast umowa pożyczki wygasa, jeśli przedmiot pożyczki nie został wydany.